MEDICAL Expo  שמחה להודיע על פורום The MEDICAL למדיניות בריאות בישראל 2011.

בשנות ה-50' גובשה בישראל מדיניות בריאות הציבור בשל הצורך להתמודד עם בעיות הבריאות הקשות שידעה המדינה הצעירה, אשר קלטה באותן השנים גלי עלייה גדולים. מדיניות הבריאות גובשה בעזרתם של מנכ"לי משרד הבריאות בשנים 1948-1953 ד"ר יוסף מאיר וד"ר חיים שיבא - שהסתייעו בארגוני בריאות ורווחה עולמיים - וזכתה להישגים רבים, שהתבטאו בשיפור כללי במצב בריאות האוכלוסיה.


האם ניתן לומר שגם כיום יש יד המכוונת את מדיניות הבריאות בישראל, או שאולי נקבעות החלטות על בסיס צרכים מיידים ומטרות קצרות טווח?
האם מדיניות הבריאות דה פקטו מיטיבה עם כלל האוכלוסיה, או שהיא מקפחת קבוצות מסויימות?
קיימות מספר סוגיות מרכזיות ומעוררות מחלוקת בשיח הציבורי הישראל, הנוגעות לקביעת מדיניות הבריאות ובכמה מהן נעסוק בכנס זה: התקדמות טכנולוגית, מימון מחלות נדירות ויתומות; סל התרופות - יישומו בשטח על ידי הקופות החולים ומקרים חריגים; מודל חלוקת סיכון - מימון תרופות לפני כניסתן לסל על ידי קופות החולים, חברות התרופות, קרנות ציבוריות והשתתפות החולים; רלבוונטיות של ניהול שר"פ במערכת הציבורית, תוך השקעת הרווחים בשירות שוויוני לאחרים.


מ
צפה לראותכם בין באי הפורום


יו"ר:
 ד"ר ניקי ליברמן , ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית