MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס מערכת הבריאות בישראל שיתקיים ב-24 ביוני.

מלחמת הקיום: הרפואה הפרטית מול הרפואה הציבורית


אחת הסוגיות הנמצאות על סדר היום בישראל בשנים האחרונות, הינה סוגיית הרפואה
 הפרטית והשפעתה על מערכת הבריאות הציבורית ועל איכות הרפואה. מחד גיסא, הרפואה הפרטית ההולכת ומתחזקת ומאידך גיסא, הרפואה הציבורית ההולכת ונשחקת כאשר למעשה, סוגיה זו מגלמת בתוכה היבטים חברתיים, כלכליים ומוסריים רבים: שוויון בקבלת טיפול רפואי, כדאיות כלכלית, טובת הפרט אל מול טובת הכלל, חופש העיסוק, ועוד.


בכנס זה נאיר מקצת מההיבטים שהוזכרו ונבדוק האם וכיצד ניתן לשלב את שתי המערכות כדי ליצור מודל בריאות מיטבי לאזרחי ישראל. זאת, באמצעות ראיונות "אחד על אחד" עם בכירי מערכת הבריאות בישראל ופאנלים בנושאים הבאים:

  • האם הרפואה הפרטית הורסת את הרפואה הציבורית?
  • כיצד ניתן לשלב רפואה פרטית בתוך ציבורית מבלי להשחית אותה?
  • האם אנחנו בוחרים את הרופא הפרטי  על סמך רכילות ושמועות?


בכנס נוטלים חלק בכירי תחום הבריאות בישראל מקרב קופות החולים, בתי החולים הפרטיים, בתי החולים הציבוריים ומשרד הבריאות.


נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:

רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, ישראל היום