MEDCAL Expo  שמחה להודיע על הכנס השנתי ה- 3 לרשלנות רפואית.
הכנס יתקיים ב-26 בפברואר 2018 במלון דניאל הרצליה בין השעות 08:30-15:00.

העיסוק ברשלנות רפואית כרוך בסוגיות מוסריות, אתיות ומעשיות בשל היותו מורכב, רגיש ופעמים רבות לא חד משמעי.

רשלנות רפואית מוגדרת כמצב של אספקת שירותים רפואיים ללא הקפדה על רמת זהירות סבירה ותוך גרימת נזק למטופל, גם בהיעדר כוונה לפגוע - ובאה לידי ביטוי בהתרשלות בטיפול הרפואי, טיפול בהיעדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה של המטופל.

נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס

יו"ר הכנס:
ד"ר אבי רובינשטיין, עו"ד, משרד עו"ד רובינשטיין-יקירביץ