MEDICAL Expo שמחה  להודיע על הכנס השנתי לרשלנות רפואית.
הכנס יתקיים ב-29 בפברואר 2016 במלון דן פנורמה ת"א בין השעות 08:30-15:00.

רשלנות רפואית  על סוגיה השונים - התרשלות בטיפול הרפואי, טיפול בהיעדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה - משמעה אספקת שירותים רפואיים ללא הקפדה על רמת זהירות סבירה, תוך גרימת נזק למטופל, גם בהיעדר כוונה לפגוע.

העיסוק ברשלנות רפואית, מהיותו פעמים רבות מורכב, רגיש ולא חד משמעי, כרוך בסוגיות מוסריות, אתיות ומעשיות. בחלקן נעסוק בכנס זה:

  • עד היכן מגעת חובת היידוע של המטופלים בנוגע לטכנולוגיות וטיפולים חדשניים/ניסיוניים
  • מגבלות תקציב במערכת הבריאות – האמנם שיקול לקולא באחריות המטפלים?
  • האם קיימת חובה מוגברת או מופחתת כלפי מטופלים שאינם נענים לטיפול רפואי?
  • האם תורמות תביעות הרשלנות הרפואית לשיפור הבטיחות או שהן מהוות מעצור בדרך?
  • האחריות המקצועית והחובות האתיות  של המומחה הרפואי בבית המשפט
  • רפואה מקוונת - סיכויים וסיכונים

 בנוסף, יתקיים במהלך היום פאנל בנושא פתרונות אלטרנטיביים להתמודדות עם תביעות הרשלנות הרפואית.

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
עו“ד טליה חלמיש-שני, מנכ“ל משותף, מדנס סוכנות לביטוח