MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס השקת מיזם עוצמה

בחודש יוני האחרון אישר בית המשפט הסדר פשרה במסגרתו יינתנו 12 מיליון ש"ח ככספי תרומה לטובת 3 תכניות לקידום הטיפול בחולי סוכרת בישראל, אשר מאוגדות תחת מיזם בשם "עוצמה"(היענות/היצמדות לטיפול בסוכרת, מניעת סוכרת והכשרת מחנכי סוכרת )

 התכניות, כפי שהן מוגדרות בפסק הדין, עוסקות:

  • במניעת סוכרת באוכלוסיה בסיכון
  • מיסוד תפקיד מחנך לסוכרת
  • שיפור הענות לטיפול

ביום ראשון, 2.2.2014, יערך יום עיון בנושאים, תוכניות ובמתווה המיזם במטרה לשתף אנשים בעלי עניין בתוכניות ובביצוען.

בכנס זה נשיק את מיזם "עוצמה" ונתאר את המזים ואת דרכי הפעולה המתוכננות:

* מיזם עוצמה, חשיבותו לניהול הטיפול בסוכרת, ההזדמנות, האתגרים ומטרות יום העיון 

* המיזם כהסדר פשרה שקיבל תוקף משפטי ייחודיות ואתגרים לנאמנים מטעם בית המשפט

* תפקיד ועדת ההיגוי,מטרות ומהות המיזם,קריטריונים לתוכניות,מסגרת עתידית

* * תוכנית למניעת סוכרת: תוכנית עירונית ותוכנית במסגרת המבטח- ספק שירותי הבריאות                                                                                                                                                                       

* תוכנית למיסוד תפקיד מחנך לסוכרת 

* תוכנית לשיפור ההיענות לטיפול

* סיכום הדיונים וצעדים אופרטיביים

נשמח לראותכם בכנס חשוב זה.

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת ונשיא די קיור